فراخوان ارسال مطلب برای انتشار در مجله تخصصی پارسه

اخبار پارسه
فراخوان ارسال مطلب برای انتشار در مجله تخصصی پارسه
دوشنبه - ٣ آذر ١٣٩٣

موسسه پارسه در نظر دارد هرماه به چاپ مجلات تخصصی در رشته های مختلف دانشگاهی اقدام نماید این کار با هدف اطلاع رسانی صحیح درباره مشخصات مربوط به هر رشته با سر فصل های معرفی دانشگاهها ، آخرین اخبار و رویدادهای مهم ، مقالات مرتبط و... انجام می شود . در این رابطه پارسه از علاقمندان برای همکاری و ارسال مطالب در مجلات تخصصی این موسسه دعوت بعمل می آورد. داوطلبان در زمینه های ذیل می توانند مطالب خود را ارسال نمایند .

- عکس مربوط به رشته

-  سئوال علمی

-  کاریکاتور

-  فن آوری نوین

- شوخی با رشته

ترجیحا مطالب در قالب  70 تا 300 کلمه باشد ( مطالب با حجم بیشتر در صورت تائید کیفیت محتوی در چند شماره متوالی چاپ می شود) به جهت رعایت حقوق معنوی مطالب ، در صورتیکه مطالب ارسالی از مرجع خاصی استخراج شده است نام مرجع را در مطلب ذکر کنید  .

لطفا مطالب خود را با ذکرنام رشته و  مشخصات خود به آدرس ایمیل magazine@parseh.ac.ir ارسال نمائید .

در ضمن چاپ مطالب با نام شخص ارسال کننده انجام خواهد شد .