برنامه آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سال 96

برنامه آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سال 96

 

برنامه آزمون های آزمایشی سال 96 کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی آزاد پارسه

ردیف

محتوای آزمون

روز آزمون

تاریخ برگزاری

1

25% اول

جمعه

10 آذر

2

25% دوم

جمعه

24 آذر

3

50% اول

جمعه

15 دی

4

25% سوم

جمعه

6 بهمن

5

25% چهارم

جمعه

4 اسفند

6

 جامع

جمعه

25 اسفند

7

جامع

جمعه

17 فروردین 97

8

جامع

جمعه

31 فروردین 97

 

جدول شهریه آزمون ها

ردیف

تعداد آزمون

مبلغ (ریال)

1

8 مرحله آزمون حضوری

7/900/000

2

3 مرحله آزمون حضوری جامع

3/900/000