برنامه آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سال 97

برنامه آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سال 97

 

برنامه آزمون های آزمایشی پویش کارشناسی ارشد سال 97

موسسه آموزش عالی آزاد پارسه

ردیف

محتوای آزمون

روز آزمون

تاریخ برگزاری

1

آزمونهای انتخابی

جمعه

11 آبان

2

جمعه

2 آذر

3

پویا 1

جمعه

23 آذر

4

آزمونهای انتخابی

جمعه

14 دی

5

جمعه

5 بهمن

6

 پویا 2

جمعه

26 بهمن

7

جامع 1

جمعه

24 اسفند

8

جامع 2

جمعه

23 فروردین 98