شهریه آزمون های ارشد سراسری سال 95

شهریه آزمون های ارشد سراسری سال 95

به دو طریق میتوان از آزمون­های نسل دوم پارسه و نصیر استفاده کرد:

1.  ثبت نام با هزینه 490 هزار تومان در بی­نهایت آزمون هفتگی + 5 مرحله آزمون دانشیار مجازی ماهانه + 3 مرحله آزمون جامع شبیه سازی کنکور ارشد حضوری، در این بسته دانشجویان مبلغ 190 هزار تومان را پرداخت کرده و روی 300 هزار تومان باقی مانده می توانند تا 90 % شامل تخفیف شوند.

2 . ​ثبت نام با هزینه 490 هزار تومان در بی­نهایت آزمون هفتگی + 5 مرحله آزمون مبحثی حضوری +5 مرحله آزمون دانشیار مجازی ماهانه + 3 مرحله آزمون جامع شبیه سازی کنکور ارشد حضوری، دانشجویان می توانند مبلغ رادر 3 مرحله تا 22 بهمن پرداخت نمایند.