صنایع غذایی

برنامه کلاس های حضوری دکتری علوم و صنایع غذایی پائیز 96

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

شروع دوره : پائیز 96

 

درس

استاد

ساعت کل

گروه

روز

ساعت

شهريه

(هزار تومان)

تمامي رشته‌ها

استعداد تحصيلي (GMAT)

استاد طوراني

40

A

چهارشنبه

17-21

500

زبان عمومی

استاد عالم زاده

48

A

جمعه

09-15

528

B

جمعه

15-20

C

چهارشنبه

13-17