مجموعه روانشناسی

برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد تابستان95- مجموعه روانشناسی

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

گرايش: روانشناسي عمومي و روانشناسي باليني

شروع دوره: تابستان 95

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

مهندس

گروه

روز

ساعت

پیش نیاز زبان

30 30-300 استا قاسمی A جمعه 10-12

زبان تخصصی

45

45-450

استاد عالم زاده

A

سه شنبه

14-17

آمار و روش تحقیق

45

45-450

استاد حبيبي

A

چهارشنبه

17-20

روانشناسی عمومی

30

30-300

دکتر مقدم

A

پائيز پنج شنبه

16-18

روان‌شناسي مرضي و كودكان استثنايي

45

45-450

دکتر مقدم

A

شنبه

17-20

روانشناسی رشد

30

30-300

دکتر مقدم

A

پنج شنبه

14-16

روانشناسی بالینی

60

60-600

دکتر مقدم

A

پنج شنبه

09-13

 

 

1ـ هر چه بيش‌تر ياد بگيريد كم‌تر هزينه مي‌كنيد.

2ـ براي ورود به هر درس با 10% شهريه ثبت‌نام انجام مي‌شود.

3ـ در هر مرحله از پرداخت شهريه بر اساس ميزان يادگيري مي‌توانيد تا 90% جايزه بگيريد.