مشاوره تخصصی و فردی با استادها و مشاوران پارسه

اخبار پارسه
مشاوره تخصصی و فردی با استادها و مشاوران پارسه
سه شنبه - ٢۵ خرداد ١٣٩۵

انتخاب رشته اختصاصی دانشجویانی که درخواست انتخاب رشته اختصاصی را داشته باشند، می توانند با در دست داشتن کارنامه خود به دفتر مرکزی پارسه مراجعه نمایند. انتخاب رشته برای این داوطلبین به صورت اختصاصی و توسط مشاور تخصصی و استاد های پارسه انحام می پذیرد. ساعات حضور مشاورین و استاد های هر رشته در جدول زیر مشخص شده است.

 

رشته عمران
رديف روز تاريخ ساعت نام مشاور
1 پنجشنبه 1395-03-27 17-20 آقاي شيرزادي
2 جمعه 1395-03-28 9-12 آقاي شيرزادي
3 14-20 آقاي شيرزادي
4 شنبه 1395-03-29 9-12 آقاي شيرزادي
5 شنبه 1395-03-29 14-20 آقاي شيرزادي
6 يكشنبه 1395-03-30 9-12 آقاي شيرزادي
7 يكشنبه 1395-03-30 14-20 آقاي شيرزادي
8 دوشنبه 1395-03-31 09-13 آقای شیرزادی
9 سه شنبه 1395-04-01 09-13 آقای شیرزادی
رشته مهندسي كامپيوتر و مهندسي IT
1 پنجشنبه 1395-03-27 11-20 آقاي طاهرپور
2 جمعه 1395-03-28 11-15 آقاي طاهرپور
3 سه شنبه 1395-04-01 16-20 آقاي طاهرپور
رشته مهندسي مكانيك
1 پنجشنبه 1395-03-27 11-20 استاد شادلو
2 شنبه 1395-03-29 11-15 استاد شادلو
3 دوشنبه 1395-03-31 15-20 استاد شادلو
رشته مهندسي برق
1 پنجشنبه 1395-03-27 11-20 استاد ريحاني - استاد شادلو
2 شنبه 1395-03-29 11-15 استاد ريحاني - استاد شادلو
3 دوشنبه 1395-03-31 15-20 استاد ريحاني - استاد شادلو
رشته مهندسي صنايع
1 پنجشنبه 1395-03-27 13-15 استاد پورسلطان
2 يكشنبه 1395-03-30 17-19 استاد پورسلطان
مجموعه مديريت
1 پنجشنبه 1395-03-27 17-21 استاد مروج
2 جمعه 1395-03-28 9-11 استاد محرابيون
3 يكشنبه 1395-03-30 17-20 خانم دهاقين
4 سه شنبه 1395-04-01 17-20 استاد طوراني
مديريت اجرايي و MBA
1 پنجشنبه 1395-03-27 14-17 استاد مروج
2 جمعه 1395-03-28 11-13 استاد محرابيون
3 شنبه 1395-03-29 13-16 استاد طوراني
4 يكشنبه 1395-03-30 12-15 خانم بچه خورشيد
5 دوشنبه 1395-03-31 17-20 خانم دهاقين
مجموعه روانشناسي
1 پنجشنبه 1395-03-27 10-18 استاد مقدم
2 جمعه 1395-03-28 10-18 آقاي قاسمي
3 شنبه 1395-03-29 10-18 استاد مقدم
4 دوشنبه 1395-03-31 10-18 استاد مقدم
5 چهارشنبه 1395-04-02 10-18 استاد مقدم
مجموعه زبان انگليسي
1 جمعه 1395-03-28 17-20 دكتر بهزادپور
2 يكشنبه 1395-03-30 12-15 دكتر بهزادپور
3 سه شنبه 1395-04-01 17-20 دكتر بهزادپور
مهنسي شيمي
1 شنبه 1395-03-29 15-20 استاد انصاري
2 دوشنبه 1395-03-31 17-20 استاد انصاري
3 سه شنبه 1395-04-01 17-20 استاد انصاري
حسابداري
1 پنجشنبه 1395-03-27 16-19 استاد انصاري
2 دوشنبه 1395-03-31 12-15 استاد انصاري
فيزيك
1 شنبه 1395-03-29 13-20 خانم چيت سازان
2 دوشنبه 1395-03-31 13-17 خانم چيت سازان
صنايع غذايي
1 جمعه 1395-03-28 15-17 استاد هماپور