مجموعه مشاوره

برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد تابستان - روانشناسی

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

درس

 

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

پیش نیاز زبان

30

30-300

استاد قاسمی

A

جمعه

10-12

زبان تخصصی

45

45-450

استاد عالم زاده

A

چهارشنبه

14-17

آمار و روش تحقیق

45

45-450

استاد حبيبي

A

چهارشنبه

17-20

روانشناسی عمومی

30

30-300

استاد مقدم

A

پائيز پنج شنبه

16-18

روان‌شناسي مرضي و كودكان استثنايي

45

45-450

استاد مقدم

A

شنبه

17-20

روانشناسی رشد

30

30-300

استاد مقدم

A

پنج شنبه

14-16

نظریه های مشاوره و روان درمانی

30

30-300

استاد مقدم

A

پنج شنبه

09-11

کاربرد آزمون های روانی در مشاوره

30

30-300

استاد مقدم

A

پنج شنبه

11-13

روانشناسی شخصیت

30

30-300

استاد همتی

A

جمعه

15-17

روش ها و فنون و مبانی مشاوره

30

30-300

استاد همتی

A

جمعه

12-15

 

توجه: درس روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی همان درس آسیبب شناسی روانی در دوره دکتری و دوره ارشد آزاد می باشد.

 

1ـ هر چه بيش‌تر ياد بگيريد كم‌تر هزينه مي‌كنيد.

2ـ براي ورود به هر درس با 10% شهريه ثبت‌نام انجام مي‌شود.

3ـ در هر مرحله از پرداخت شهريه بر اساس ميزان يادگيري مي‌توانيد تا 90% جايزه بگيريد.