فیزیک

برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد پائیز 96- فیزیک

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

زبان عمومی

70

700

استاد عالم‌زاده

A

شنبه

17/30-20/30

زبان تخصصی

30

300

دکتر بهتاج

A

چهار شنبه

16-20

مکانیک کوانتوم - فیزیک جدید

40

400

دکتر بهتاج

A

یکشنبه

16-20

الکترومغناطیس

40

400

دکتر بهتاج

A

یکشنبه

12-16

ترمودینامیک

20

200

دکتر بهتاج

A

جمعه

12-16

ریاضی فیزیک

30

300

دکتر بهتاج

A

پنج شنبه

08-12

مکانیک کلاسیک

40

400

دکتر بهتاج

A

پنج‌شنبه

12-16