حسابداری

برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد 96- حسابداری

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

رشته حسابداری

شروع دوره: پائیز 96

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

استاد

گروه

روز

ساعت

آمار و احتمال

60

60-600

استاد طورانی

A

پنج شنبه

17-21

ریاضی

60

60-600

استاد انصاری

B

پنج شنبه

12-16

زبان عمومی - تخصصی

45

45-450

استاد عالم زاده

A

شنبه

17/30-20/30

حسابداری صنعتی

70

700

استاد بیگ پناه

A

دوشنبه

15-19

حسابداری مالی

80

800

استاد عظیمی

A

سه شنبه

15-19

حسابرسی

50

500

استاد مصطفی قناد

A

یکشنبه

15-18