برنامه کلاس های حضوری کارشناسی مجموعه مشاوره ارشد 96-

اخبار پارسه
برنامه کلاس های حضوری کارشناسی مجموعه مشاوره ارشد 96-
شنبه - ١۶ مرداد ١٣٩۵

گرايش: مجموعه مشاوره

شروع دوره: پائیز 96

 

عنوان درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

زبان تخصصی

40

400

استاد عالم زاده

A

سه شنبه

16- 13

آمار و روش تحقیق

50

500

استاد حبيبي

A

سه شنبه

20- 16

نظریه های مشاوره و روان درمانی

30

300

استاد مقدم

A

پنج شنبه

09-11

کاربرد آزمون های روانی در مشاوره

30

300

استاد مقدم

A

پنج شنبه

13- 11

 

 

 طرح تضمین 0 تا 100 :

ثبت نام کلیه خدمات:

* کلاس، همپا، آزمون، پک کتاب، جزوات ۱۰۰۰ نکته ۱۰۰۰ تست

* کسب حدنصاب قبولی در آخرین آزمون جامع آزمایشی

* بازگشت ۱۰۰ درصد شهریه در صورت عدم قبولی در آزمون

- قیمت طرح تضمین: 3،880،000 تومان