برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد تابستان 96- مجموعه شیمی

اخبار پارسه
برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد تابستان 96- مجموعه شیمی
يكشنبه - ١٧ مرداد ١٣٩۵

گرایش : شیمی آلی ، شیمی معدنی ، شیمی تجزیه ، شیمی فیزیک ، شیمی دارویی

شروع دوره :

 

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

استاد

گروه

روز

ساعت

زبان عمومی            
زبان تخصصی            
شیمی معدنی            
شیمی آلی            
شیمی تجزیه            
شیمی فیزیک            
شیمی فیزیک - کوانتوم            
شیمی آلی - کاربرد طیف سنجی