مدیریت اجرایی

برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد - پائیز 96- مدیریت کسب و کار

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

رشته مديريت کسب و کار و امور شهری

شروع دوره: پائیز 96

گرایش

عنوان درس

ساعت

شهریه

 (هزار تومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

MBA

استعداد و آمادگی تحصیلی

(GMAT)

60

600

استاد

طـــــــورانی

A

چهارشنبه

17-21

ریاضی عمومی

70

630

مهندس انصـــاری

A

چهارشنبه

08-13

B

یکشنبه

16-21

زبان ویژه MBA

48

528

استاد عالــــــم زاده

A

جمعه

09-15

B

جمعه

15-20