مدیریت

برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت - پائیز 96

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

رشته مجموعه مدیریت

گرايش: بازرگاني ـ دولتي ـ صنعتي ـ فناوري اطلاعات ـ تكنولوژي ـ مالي ـ كارآفريني ـ منابع انساني

​شروع دوره: پائیز 96

گرایش

عنوان درس

ساعت

شهریه

(هزار تومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

دروس مشـــــترک

آمار و احتمال

60

600

استاد طـــــورانی

A

پنج شنبه

17-21

ریاضی

60

600

استاد انصـــــاری

A

چهارشنبه

17-21

B

پنج شنبه

12-16

تئوری مدیریت

60

560

استاد محرابیـــــون

A

جمعه

08-12

اقتصاد خرد و کلان

64

640

استاد معیــــــر

A

دوشنبه

17-21

مدیریت از دیدگاه اسلام

32

330

استاد احســـانی

A

جمعه

13-17

زبان عمومی -  تخصصی

70

700

استاد عـــالم زاده

A

شنبه

17/30-20/30

بازرگــــــانی و منابع انســــانی

بازاریابی

52

520

استاد مــــروج

A

پنج شنبه

08-12

B

یکشنبه

17-21

تحقیق در عملیات

68

720

استاد یـــــگانه

A

پنج شنبه

16-20

فن آوری اطلاعــــــــات (IT)

بازاریابی

52

520

استاد مـــــروج

A

پنج شنبه

08-12

B

یکشنبه

17-21

مدیریت تولید

40

380

استاد یــــگانه

A

سه شنبه

17-20/30

صنعتی و تکنولــــــوژی

تحقیق در عملیات

68

720

استاد یـــــگانه

A

پنج شنبه

16-20

مدیریت تولید

40

380

استاد یـــگانه

A

سه شنبه

17-20/30

کارآفــــــرینی

بازاریابی

52

520

استاد مــــروج

A

پنج شنبه

08-12

B

یکشنبه

17-21

مالــــــــی

حسابداری مالی صنعتی

52

550

استاد مشـــایخی

A

یکشنبه

16/30-20/30

مدیریت مالی

44

460

استاد مشـــایخی

A

سه شنبه

16/30-20/30

ریسک و سرمایه گذاری

49

510

استاد ذوقــــی

A

جمعه

(یک هفته در میان)

13/30-20

مشاوره رایگان و برنامه‌ریزی درسی ارسال عدد 5 به 02184388