علوم و صنایع غذایی

برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد - پائیز 96- مهندسی صنایع غذایی

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

رشته صنایع غذایی

شروع دوره: پائیز 96

عنوان درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

ریاضی

60

600

استاد انصاری

A

پنج‌شنبه

13-17

زبان عمومی - تخصصی

70

700

استاد عالم زاده

A

شنبه

17/30-20/30

شیمی مواد غذایی

60

600

دکتر هماپور

A

جمعه

08-11

اصول مهندسی و طراحی کارخانجات

60

600

دکتر هماپور

A

جمعه

11/30-15

تکنولوزی مواد غذایی

اصول نگهداری

روغن

قند

غلات

کنسرو

لبنیات

20

150

دکتر هماپور

A

جمعه

15/30-18/30

20

150

20

150

20

150

20

150

20

150

                

آموزش از صفر تا 100 مباحث ، آموزش نحوه مطالعه صحیح ، مشاوره فردی و برنامه ریزی درسی