برنامه کلاس های حضوری دکتری - پاییز 96- مهندسی برق

اخبار پارسه
برنامه کلاس های حضوری دکتری - پاییز 96- مهندسی برق
يكشنبه - ١٢ شهريور ١٣٩۶

رشته مهندسي برق

شروع دوره: پائیز 96

عنوان درس

نام استاد

گروه

روز

ساعت

ساعت

شهريه (هزارتومان)

کمپین دکتری

آزاد

استعداد و آمادگی تحصیلی

(GMAT)

استاد طورانی

A

چهارشنبه

17-21

40

500

500

زبان عمومی

استاد عالم زاده

A

جمعه

09-15

48

528

528

B

جمعه

15-20

C

چهارشنبه

13-17

رياضي مهندسي

دکتر شادلو

A

چهارشنبه

16-20

60+20

450

650

B

پنج‌شنبه

09/30-13/30

C

جمعه

14-18

مدار الكتريكي (1 و 2)

مهندس رجبعلی پناه

A

پنج‌شنبه

14/30-16/30

70+20

400

630

B

جمعه

08-13

الكترونيك 2و1 و

 سیستم های دیجیتال

استاد ریحانی

(حل تمرین مهندس ملکان)

A

پنج‌شنبه

09/30-14

90+20

400

540

B

جمعه

13/30-18

کنترل خطی

استاد عرب

A

جمعه

14-18

80+20

400

720

تجزيه و تحليل سيستم

استاد ریحانی

(حل تمرین مهندس نژاد محمد)

A

پنج‌شنبه

14/30-19/30

60+30

400

540

B

جمعه

08-13

تحلیل سیستم های انرژی 1

ماشین های الکتریکی 2و1

مهندس دولتیان

A

جمعه

08-13

70+20

400

700

الكترومغناطيس

مهندس فاخری

A

چهارشنبه

16-20

60+20

400

540

 
 

گرایش

درس

نام استاد

ساعت

شهريه (هزارتومان)

کمپین دکتری

تک درس

الکترونیک

ریاضی مهندسی

دکتر شادلو

60+20

450

650

مدارهای الکتریکی 2و1

استاد رجبعلی پناه

70+20

400

630

الکترونیک 2و1

مهندس ریحانی

60+20

400

540

مخابرات

ریاضی مهندسی

دکتر شادلو

60+20

450

650

مدارهای الکتریکی 2و1

استاد رجبعلی پناه

70+20

400

630

سیگنال ها و سیستم ها

مهندس ریحانی

60+20

400

540

الکترومغناطیس

مهندس فاخری

60+20

400

540

کنترل

ریاضی مهندسی

دکتر شادلو

60+20

450

650

مدارهای الکتریکی 2و1

استاد رجبعلی پناه

70+20

400

630

سیگنال ها و سیستم ها

مهندس ریحانی

60+20

400

540

کنترل خطی

استاد عرب

80+20

400

720

قدرت

ریاضی مهندسی

دکتر شادلو

60+20

450

650

مدارهای الکتریکی 2و1

استاد رجبعلی پناه

70+20

400

630

تحلیل سیستم های انرژی

ماشین های الکتریکی 2

مهندس دولتیان

70+20

400

720

3 مرحله آزمون آزمایشی سراسری استاندارد

450

690

مشاوره و برنامه ریزی درسی گام به گام تخصصی آزمون دکتری مهندسی برق

200

400