مجموعه زبان

برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد مجموعه زبان - دوره پاییز 95

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

گرایش: آموزش زبان

شروع دوره: پائیز 96

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

استاد

گروه

روز

ساعت

زبان عمومی TOEFL

40

400

استاد فتحی

A

شنبه

12-16

آزمون سازی Testing

35

350

-

A

-

-

روش تدریس Teaching

50

500

استاد فتحی

A

شنبه

16-20

زبانشناسی Linguistics

40

400

-

A

-

-