معماری و هنروساخت

برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد- پائیز 96- معماری

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

رشته معماری

شروع دوره: پائیز 96

سرفصل

عنوان درس

ساعت

شهریه

(هزارتومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

زبان

زبان عمومی

40

350

مهندس بهناز نظم آذر

A

شنبه

08-12

زبان تخصصی

40

350

مهندس بهناز نظم آذر

A

یکشنبه

13-17

دروس فنی

ایستایی و سیستم های ساختمانی

45

500

دکتر نادر محمدی

A

پنج‌شنبه

08-12/30

عناصرجزئیات ساختمانی

40

350

مهندس امین شریزاده

A

جمعه

17-21

مصالح ساختمانی

20

200

دکتر محسن نظامی

A

پنج‌شنبه

21-19

تنظیم شرایط محیطی

20

200

دکتر بنفشه برخوردار

A

شنبه

17/15-19/15

تاسیسات الکتریکی

20

200

مهندس مریم حسینی

A

پنج‌شنبه

13-15

تاسیسات مکانیکی

20

200

دکتر نادر محمدی

A

چهارشنبه

19-21

تاریخ و مبانی نظری معماری

تاریخ معماری (ایران جهان)

40

350

دکتر مهرناز ملک

A

چهارشنبه

08-12

تاریخ معماری معاصر

50

450

مهندس مینا فیض بخش

A

چهارشنبه

13-17

معماری اسلامی

40

350

مهندس عبدالله نصرالهی

A

جمعه

08-12

درک و مبانی نظری معماری

درک عمومی معماری و مبانی نظری

50

450

مهندس مریم حسینی

A

جمعه

13-18

درک عمومی معماری منظر

40

350

مهندس مریم حسینی

A

پنج‌شنبه

15/15/-19/15

اسکیس

آموزش مدارک معماری

+ روند طراحی

80

650

مهندس احسان بلادی

A

یکشنبه

08-17

 دکتر مریم نوری 

 مهندس علی میرایی

سه شنبه

08-17

مهندس موسی ربانی

پنج‌شنبه

13-21

شهرسازی

تاریخ شهر در ایران

40

350

دکتر لادن ملکی

A

سه شنبه

17/15-19/25

 

مدیریت پروژه

مدیریت کارگاهی

40

350

دکتر محسن نظامی

A

پنج‌شنبه

15/15-19-15

زبان تخصصی

50

450

مهندس بهناز نظم آذر

A

پنج‌شنبه

10-15