مجموعه روانشناسی

برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد- پائیز 96- مجموعه روانشناسی

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

مجموعه روانشناسي

گرايش: روانشناسي عمومي و روانشناسي باليني، روانشناسی تربیتی، کودکان استثنائی

شروع دوره: پائیز 96

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

زبان تخصصی

40

400

استاد عالم زاده

A

سه شنبه

13-16

آمار و روش تحقیق

50

500

استاد حبيبي

A

سه شنبه

16-20

روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی

40

400

استاد مقدم

A

پنج شنبه

13-17

روانشناسی رشد

30

300

استاد مقدم

A

چهارشنبه

17-20

روانشناسی بالینی

50

500

استاد مقدم

A

پنج شنبه

09-13

روانشناسی فیزبولوژیک و انگیزش هیجان

40

400

استاد مقدم

A

پنج شنبه

17-20

روانشناسی عمومی

30

300

استاد مقدم

A

متعاقباَ اعلام می‌گردد.

 

طرح تضمین 0 تا 100 :

ثبت نام کلیه خدمات:

* کلاس، همپا، آزمون، پک کتاب، جزوات ۱۰۰۰ نکته ۱۰۰۰ تست

* کسب حدنصاب قبولی در آخرین آزمون جامع آزمایشی

* بازگشت ۱۰۰ درصد شهریه در صورت عدم قبولی در آزمون

- قیمت طرح تضمینی: 5،180،000 تومان