مجموعه مدیریت

برنامه کلاس های حضوری دکتری - پائیز 96- مجموعه مدیریت

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

رشته مجموعه مديريت

شروع دوره: پائیز 96

گــــرایش

نــــام درس

ساعـــت

شهريــــه (هزارتومان)

نام استــــاد

گروه

روز

ساعـــت

دروس عمــــومی

 

استـــعداد و آمادگی تحصیــــلی

(GMAT)

40

500

استاد طورانـــی

A

چهـــارشنبه

17-21

زبــــان عمـــومی

48

528

استاد عــالم زاده

A

جمعـــه

09-15

B

جمعـــه

15-20

C

چهـــارشنبه

13-17

دروس مشـــــترک

آمار و احتــــمال

60

600

استاد طورانــــی

A

پنــج‌شـبه

17-21

تئـــــوری مدیــــریت

60

560

استاد محرابیـــون

A

جمعـــه

08-12

مدیریت از دیـــدگاه اســـلام

32

330

استاد احســـانی

A

جمعـــه

13-17

بازرگانــــی

بازاریـــــابی پیشــــرفته

60

600

استاد مــــروج

A

پنــج‌شـبه

08-12

B

یکــشنبه

17-21

مدیریت استـــراتژیـــک پیشـــرفته

48

480

استاد فرقانی

A

پنــــج‌شنبه

13-17

فنــــاوری اطلاعـــــات

(IT)

سیـــستم های اطلاعــــاتی پیشــــرفته

20

400

استاد محرابیـــون

A

جمعـــه

17-21

مدیریت دانــــش

20

صنـعتی

تحقیــــق در عملیــــات پیشــرفته

60

850

استاد یـــــگانه

A

پنــــج‌شنبه

13-16

مدیـــــریت تولیـــــد

پیشــــرفته

52

580

استاد یـــــگانه

A

ســـه شنبه

16/30-20/30

مشاوره رایگان و برنامه‌ریزی درسی ارسال عدد 5 به 02184388