معماری

برنامه کلاس های حضوری دکتری - پاییز 95- گروه معماری

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

رشته معماری

 

 

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

دروس عمومی

استعداد و آمادگی تحصیلی

(GMAT)

60

600-60

استاد طورانی

A

یکشنبه

  21 ـ 17

B

پنج شنبه

16-12

زبان عمومی

60

600

دکتر عالم زاده

A

دوشنبه

21- 17

دروس تخصصی

روش تحقیق

30

480

دکتر اکبری

A

جمعه

17-15

تاریخ معماری

30

480

دکتر فدایی

A

پنج شنبه

13-11

مبانی نظری معماری

30

480

دکتر فراشی

A

پنج شنبه

30/15-30/13

عناصر جزئیات و ایستایی

30

480

دکتر شفیعی

A

پنج شنبه

18-16

سیستم های ساختمانی

45

720

-

A

جمعه

15-12

کارگاه اسکیس

10

 

 

 

بعد از اتمام دوره

کارگاه رزومه و پرتفلیو

10

 

 

 

بعد از اتمام دوره