خبر فوری : کارگاه یکروزه زبان

اخبار پارسه
خبر فوری : کارگاه یکروزه زبان
دوشنبه - ۴ بهمن ١٣٩۵

کارگاه یک روزه کسب مهارت ها و تکنیک های پاسخگویی به سوالات

درک مطلب (زبان انگلیسی)

ویژه دانشجویان دکتری و ارشد کلیه رشته ها

                                                                                                                  

عنوان درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

روز

ساعت

درک مطلب زبان

10

150

دکتر عالم زاده

جمعه 29 بهمن

20-10

 

*دانشجویان پارسه ای از 30 درصد تخفیف برخوردار می گردند.