برگزاری کارگاه یکروزه زبان عمومی

اخبار پارسه
برگزاری کارگاه یکروزه زبان عمومی
شنبه - ٩ بهمن ١٣٩۵

کارگاه یک روزه نکته و تست زبان عمومی دکتری

بررسی آزمون های سال 1390 تا 1395 سراسری و آزاد تمامی رشته ها

                                                                                                                  

عنوان درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

روز

ساعت

زبان عمومی

10

150

استاد عالم زاده

سه شنبه 3 اسفند

20-10

 

*دانشجویان پارسه ای از 30 درصد تخفیف برخوردار می گردند.