مجموعه روانشناسی

برنامه کلاس های حضوری نکته و تست - کارشناسی ارشد - زمستان 95- مجموعه روانشناسی

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

برنامه کلاس های نکته و تست آزمون دکتری

رشته روانشناسي

برنامه کلاس های نکته و تست ویژه آمادگی آزمون دکتری 96

درس

ساعت

شهريه (هزارتومان)

نام استاد

روز

ساعت

درک مطلب زبان

10

150

دکتر عالم زاده

جمعه 29 بهمن

10-20

آمار پیشرفته

15

225

دکتر حبیبی

یکشنبه 17 بهمن

13- 8

دوشنبه 18 بهمن

13- 8

شنبه 23 بهمن

13- 8