مجموعه روانشناسی

برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی - نکته تست 96

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

رشته روانشناسي

برنامه کلاس های نکته و تست ویژه آمادگی آزمون ارشد 97

عنوان درس

ساعت

شهريه

(هزارتومان)

نام استاد

روز و تاریخ برگزاری

ساعت

آمار و روش تحقیق

10

150

استاد حبيبي

شنبه 14 بهمن

سه‌شنبه 17 بهمن

15-20

روانشناسی عمومی

10

150

استاد مقدم

پنج‌شنبه 17 اسفند

9-19

روان‌شناسي مرضي و كودكان استثنايي

10

150

استاد مقدم

جمعه 27 بهمن

9-19

روانشناسی رشد

10

150

استاد مقدم

یکشنبه 15 بهمن

دوشنبه 16 بهمن

15-20

روانشناسی بالینی

10

150

استاد مقدم

یکشنبه 13 اسفند

سه‌شنبه 15 اسفند

15-20

روانشناسی فیزبولوژیک و انگیزش هیجان

10

150

استاد مقدم

سه‌شنبه 24 بهمن

چهارشنبه 25 بهمن

15-20

علم النفس

10

150

استاد حضرتی

پنج‌شنبه 5 بهمن

پنج‌شنبه 19 بهمن

10-15

زبان تخصصی

8

120

استاد عالم زاده

شنبه 21 بهمن

8-17