مدیریت اجرایی

برنامه کلاس های حضوری کارشناسی ارشد مديريت کسب و کار (MBA ) وامور شهری - نکته تست 96

معرفی کلاس‌های حضوری پارسه

 

مديريت کسب  و کار (MBA ) وامور شهری

برنامه کلاس های نکته و تست ویژه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد 97

گرایش

عنوان درس

ساعت

شهریه

 (هزار تومان)

نام استاد

گروه

روز

ساعت

MBA

 

ریاضی عمومی

24

300

مهندس انصـاری

A

پنج شنبه 10 اسفند

8-20

جمعه 11 اسفند

زبان ویژه MBA

10

200

استاد عالم زاده

A

پنج‌شنبه 24 اسفند

10-20

استعداد و آمادگی تحصیلی

(GMAT)

18

-

-

A

متعاقباً اعلام می گردد.