کارراهه‌های آوید

آینده تحصیلی ــ شغلی خود را امروز بیمه کنیم!

پذیرانه 1,500,000 تومان

نام‌نویسی در کارراهه
هدف شناخت دقیق علاقه، استعداد و توانایی‌های فردی
دستاورد انتخاب بهینه‌ترین مسیر تحصیلی ــ شغلی برای هر فرد

دریافت مجوز ورود

به یکی از کارراهه‌های تضمینی تحصیلی ــ شغلی پارسه

فرهیختگی کارآمادگی کارآفرینی